Lagar & regler

Från Skolverket

Skollagen (1985:1100)

Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
I 2 a kapitlet i skollagen anges vilka uppgifter förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har och vilka grundläggande krav som ställs på verksamheternas kvalitet, bl.a. på gruppstorlekar, personalens kompetens och lokaler.

I samma kapitel finns bestämmelser om vilka grupper av barn som kommunerna är skyldiga att ge plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och vilken hänsyn kommunerna skall ta till föräldrarnas önskemål.

Lagen anger övergripande mål för utbildningen i skola och vuxenutbildning samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas.

I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där finns också bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning.

De två inledande och de två avslutande kapitlen i skollagen är gemensamma för skola och vuxenutbildning i det offentliga skolväsendet och varje skolform har ett eget kapitel. För de fristående skolorna gäller i princip bara 9 kapitlet.

I bilaga till skollagen finns en timplan för grundskolan. Där anges den tid för lärarledd undervisning som varje elev har rätt till. Tiden anges för ämne eller ämnesgrupp och är inte fördelad på årskurser.

I ytterligare bilagor till skollagen finns de nationella programmen i gymnasieskolan förtecknade och där finns också riktvärden för utbildningens omfattning för ämnen samt totalt garanterat antal timmar, som skall erbjudas eleverna inom respektive program.

Länken går direkt till Skollagen på Riksdagens webbplats

Länk till skollagen på svenska
Länk till skollagen på engelska

Kommentering avstängd.